Reisvoorwaarden Golfreizenanders

Reisovereenkomst:

Na aanmelding per post, telefoon of via internet is de reisovereenkomst gesloten. U ontvangt een bevestiging/factuur en een uitleg over onze betaalmethode. 

Garantie geregeld | STO-reisgarantie Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Golfreizenanders gebruik van de STO-reisgarantie op al haar reizen (behalve losse accommodaties en losse treintickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Golfreizenanders maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting. 

Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan Golfreizenanders. Alleen in geval dat Golfreizenanders in surseance van betaling komt of failliet gaat, dan maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld. Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure:

Nadat u van Golfreizenanders een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Belangrijke opmerkingen:

 • In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor u kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.
 • Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
 • De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van uw tijd en aandacht eisen. Wij vragen hiervoor begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid kunnen bieden. Op deze manier kan dat. Uiteraard kunt u bij ons met uw vragen hier over terecht. 

www.sto-reisgarantie.nlwww.certo-escrow.com

Wijziging door Golfreizenanders:

Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. Golfreizenanders zal de reiziger op de hoogte stellen van de veranderingen en in overleg met de reiziger tot een nieuwe reisovereenkomst komen. Mocht het karakter van de reis door deze wijzigingen dusdanig veranderd zijn en wenst de reiziger af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, dan heeft de reiziger het recht de reis kosteloos te annuleren.

Wijziging door de reiziger:

Nadat de reisovereenkomst is gesloten en een reiziger hierin een verandering wil doorvoeren dan kan dat de eerste keer kosteloos. Wil de reiziger hierna nog meer wijzigingen doorvoeren dan rekent Golfreizenanders hiervoor € 20,00 aan administratiekosten per wijziging.

Groepsreizen:

Mocht het gepubliceerde minimum aantal deelnemers voor een groepsreis niet gehaald worden, dan heeft Golfreizenanders de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. Golfreizenanders verplicht zich dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen. 
Golfreizenanders behoudt zich het recht bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider, een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer.De reisbegeleider van Golfreizenanders of haar lokale agent is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis. 


Annuleringsvoorwaarden:

Golfreizenanders hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden. Indien u een annuleringsverzekering heeft en u een geldige reden heeft om de reis te annuleren dan krijgt u de gemaakte kosten terug van uw verzekering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 • Tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom met een minimum van euro 100,00 p.p.;
 • Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop Golfreizenanders de melding ontvangt, mits de melding voor 18.00 uur wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Aansprakelijkheid:

 • U dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien u de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
 • U dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. Golfreizenanders is op geen enkele manier verantwoordelijk indien u vanwege uw fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.
 • Voor groepsreizen geldt dat de reisbegeleider van Golfreizenanders of haar lokale agent gerechtigd is van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.
 • Golfreizenanders kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen.
 • Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl Golfreizenanders aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van Golfreizenanders nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
 • Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Golfreizenanders hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
 • De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Golfreizenanders of haar leidinggevende ondergeschikten. Golfreizenanders is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door Golfreizenanders aan de reiziger ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten. Golfreizenanders is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.

reserveren van een reis

U kunt een reis reserveren via een reserveringsformulier. U vindt dit formulier op de pagina van het betreffende arrangement. 
Wij gaan voor u het arrangement aanvragen en nemen binnen een week contact met u op. 

Zodra alle reserveringen rond zijn vindt u een reisovereenkomst in uw mailbox of u krijgt deze thuisgestuurd. 

Kijkt u voordat u reserveert naar onze reisvoorwaarden.